Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten

 

In de afgelopen maanden is er voor Windpark Zeewolde een milieueffectrapportage (MER) geschreven. Ook is er een keuze gemaakt voor de locaties van de windturbines. De locaties staan in het voorontwerp Inpassingsplan (voIP). Op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober informeren de initiatiefnemer en overheden de bewoners over de laatste ontwikkelingen. Dat gebeurt met twee inloopbijeenkomsten. De stukken zijn nu al via de website van het windpark te bekijken.

Milieueffectrapport

De milieueffecten van het windpark zijn onderzocht door onafhankelijk onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. Zij maakten een concept milieueffectrapport (MER) en onderzochten daarmee in opdracht van de betrokken ministeries en Ontwikkelvereniging Zeewolde de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Bij dit onderzoek zijn de effecten van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken.

Voorontwerp Inpassingsplan

In het Regioplan waren al lijnen (de zogenaamde plaatsingszones) gedefinieerd voor het plaatsen van turbines; in het voorontwerp Inpassingsplan zijn daar nu turbines ingetekend. Het voorontwerp Inpassingsplan wordt door het Rijk voorgelegd aan bestuursorganen zoals de gemeente Zeewolde en Almere, buurgemeenten, de provincie Flevoland, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook andere belanghebbenden, zoals milieuorganisaties, worden geraadpleegd.

Inloopbijeenkomsten

Op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober organiseert Ontwikkelvereniging Zeewolde twee inloopbijeenkomsten om bewoners te informeren over bovenstaande onderwerpen én over de burgerwindcoöperatie die binnenkort wordt opgericht voor bewoners van Zeewolde en Almere. Burgers kunnen tijdens die avonden ook reageren op de stukken; die input wordt meegenomen bij het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan en de MER die in februari officieel ter inzage worden gelegd. Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op de avonden aanwezig zijn. Bewoners die meer willen weten over de stand van zaken en mee willen bouwen aan het windpark worden van harte uitgenodigd om langs te komen en zich te laten informeren. Meer informatie over de avonden is te vinden via http://windparkzeewolde.nl/informatiebijeenkomsten/

Leave a Comment